Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blockchain için Kavramsal Mimari” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde, BCTR ilk raporlarını yayınlamaya başladı.

Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Blockchain için Kavramsal Mimari” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Yönetici Özeti aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Blockchain temelli kullanım senaryolarının daha fazla yaygınlaşmasındaki en önemli engeller arasında bu yeni teknolojinin gerek olgusal karakteristiklerinin yeterince anlaşılamaması ve gerekse de gündeme gelişinin bu teknolojinin bir uygulaması ile oluşunun yarattığı karmaşa gösterilebilir. Bu sorunu aşmada öncelikle Blockchain’i bir çözüm olarak görmek ve sonrasında da bu çözüm için stratejileri ve alternatifleri ortak bir çerçeve üzerinden değerlendirebiliyor olmak faydalı olacaktır.

Bu amaçla Blockchain için bir referans mimari tanımı yapmak oluşturmak yoluna gidilmiştir. Böylece şu konularda fayda sağlanacağını beklenilmektedir: “Blockchain kapsamında oluşacak farklı çözüm seçeneklerin kıyaslanabilmesi içi ortak zemin olması”, “Her bir seçeneğin tanımının ve kapsam alanının net belirlenebilmesi”, “Gerçek dünya problemlerinin çözümü için Blockchain’in uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılacak bir çerçeve olması”, ve “Bu sistem/ çözüm kapsamda çalışacak farklı ilgi ve bilgi seviyelerindeki tüm paydaşlar için ortak bir dil oluşturulması”.

Mimari tanım, bir sistemin temel bileşenlerinin organizasyonunu tanımlamada kullanılan bir pratiktir. Sistemlerin karmaşıklığına bağlı olarak farklı detay seviyelerinde bu organizasyonlar tanımlanabilir, ki raporun bu versiyonu kapsamında en üst detay seviyesi olan kavramsal mimari tanımı ile yetinilecektir. Kavramsal seviyede tanımlama, sistemin bileşenlerinin belirli alanlar (raporda seçilen alanlar; vizyon/strateji ve gereksinimler, iş, veri, uygulama, ve altyapı olarak belirlenmiştir) bazında oluşturulmuş bir sınıflandırmaya tabi tutulmasından oluşmaktadır.

Burada, belirlenecek sistem bileşenlerinin özel bir kullanıma, teknolojiye, veya gerçeklemeye özgü terminolojiden bağımsız olarak, yalnızca kavramsal bir terminoloji ile ifadesi önemlidir. Benzer şekilde bileşenler arasında belirlenecek dikey hiyerarşiler de özel kullanım veya tasarımlardan bağımsız olarak genel geçerdir. Mimari tanımlamanın bir başka boyutu da perspektiflerdir. Kavramsal seviyede özel olarak belirli perspektiflere ihtiyaç duyulmayacağını ön görerek, bütünsel bir bakış açısı ile ilerlenilmiştir.

Başarılı dünya örneklerinden, tasarım prensiplerden ve kimlik yönetim modellerinden yola çıkıldığında dijital kimlik hizmetlerini yönetebilmenin en uygun yolunun dağıtık yapılarda işbirlikleri çerçevesinde yapılmasının sürdürülebilir bir dijital kimlik projesi için kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Ülkemizde de başka pek çok konuda örnekleri olduğu gibi kolektif bir çalışma örneğinin bu alanda da hayata geçmesini ve daha dijital bir Türkiye’ye ulaşmak en büyük dileğimizdir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.