BCTR Çalışma Grubu Raporları

Tokenizasyon: Geleceğin Para ve Varlık Sistemi

Bu raporda, tokenizasyon kavramının temellerini, standartlarını, blokzinciri ekosistemindeki önemini ve potansiyel uygulamalarını ele alacağız. Tokenizasyon ile sağlanan; artan likidite, şeffaflık, aracısız sahiplik ve azalan işlem maliyetleri gibi faydaların yanı sıra, düzenleyici engeller ve güvenlik endişeleri gibi unsurlardan kaynaklı zorlukları ve sınırlamaları da vurguluyoruz. Raporda başarılı tokenizasyon projelerinden ve bunların sektörler üzerindeki etkilerinden örnekler verilmektedir. Tokenlaştırma ekseninde gelecekteki beklentileri, blokzinciri teknolojisinde yaratılan yeni fırsatları ve çeşitli sektörlerin dönüştürülmesi potansiyelini özetliyoruz. Bu raporun tokenizasyon dünyasına ve blokzinciri ekosistemindeki rolüne ilişkin mevcut ve potansiyel uygulamalarıyla birlikte değerli bilgiler sağlayacağını ve geçmişten geleceğe tokenizasyonun faydaları ile ilgili yeni bir bakış açısı getireceğini umuyoruz. Rapor, tokenlaştırmanın blokzinciri teknolojisinde yarattığı devrimi anlamakla ilgilenen herkes için değerli bir kaynak olacaktır.

Non-Fungible Token-Nitelikli Fikri Tapu

Günümüzde yeni yeni yer edinen birçok teknoloji gibi NFT’ler de hukuken çeşitli tartışmalara konu olmaktadır. Ulusal alanda NFT’leri düzenleyen kapsamlı ve özel bir hukuki düzenleme bulunmaması, uluslararası alanda ise yasal düzenlemelerin sınırlı olduğu ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği dikkate alındığında, mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemelerin NFT’leri ilgilendiren hususlarda uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. NFT piyasasının hızla büyümesi ve ticaret hacminin ciddi bir boyuta ulaşması, bu alanın düzenlenmesi konusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca bu benzersiz ve öznel dijital varlıklar; eser vasfı, eser sahibi ile satıcısının telif hakları, mali hakların devri, eser sahibinin telif haklarına ilişkin muhtemel uyuşmazlıklar gibi fikri mülkiyet hakları anlamında da çeşitli tartışmalara sebep olmaktadır. Bu doğrultuda NFT’lerin gelecekteki kullanım alanlarına, akıllı sözleşmeler ile var olan bağlarına, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde vergilendirilmelerine, fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki ve Türkiye’de özellikle MASAK mevzuatı kapsamındaki yerlerine ve dünyada yapılan hukuki düzenlemelere ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunduk.

Ülke Genelinde Uygulanabilir Enerji Sektörü, Blockchain Kullanım Alanları, Avantajlar ve Riskler

Ülke Genelinde Uygulanabilir Enerji Sektörü Blockchain Kullanım Alanları, Avantajları ve Riskler” Kamu hizmeti sağlayıcılarından, çok uluslu petrol ve gaz işletmelerine kadar uzanan birçok enerji şirketi Blockchain teknolojisinin sektörlerindeki dönüştürücü etkisinin farkına varmaya başlamıştır. Enerji endüstrisi son yıllarda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve akıllı ölçüm cihazları gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile hızlı bir değişim sürecinin içine girmiş durumdadır. Endüstriyi değiştirecek ve yeni iş modelleri yaratacak bir sonraki değişimin ise blockchain teknolojilerinin kullanılmasıyla başlayacağı öngörülmektedir. Akıllı sözleşmeler ve farklı sistemlerin entegrasyonu enerji sektöründeki dönüşümün bir sonraki adımı olabilir. Blockchain ve enerji dendiğinde son yıllarda dönen tartışmalar mining operasyonlarında fosil enerji kaynaklarının yaygın kullanımı ve sürdürülebilirlik konusundaki endişelere odaklanmasına rağmen, bu teknoloji enerji piyasaları için bir çok yeni iş modelinin uygulanmasının, gerçek zamanlı veri yönetimi ve paylaşımının, karbon kredilerinin veya yenilenebilir enerji sertifikalarının yaygın kullanımının önünü açarak büyük bir sektörel değişimin öncüsü olabilir.

Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleri

Geride bıraktığımız son birkaç yılda kripto para birimlerinin kullanımının yaygınlaşması, çok daha büyük bir kitle tarafından ilgi görmesi ve konvansiyonel finansal işlem ya da enstrümanlara göre farklı imkânlar sunmaları, kripto paraların oluşmasını sağlayan blokzinciri teknolojisinin daha fazla ilgi görmesini sağladı. Dünya genelinde pek çok sektörde hâlihazırda kullanılmaya başlanan ya da kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülen blokzinciri teknolojisi, enerji alanında da hem tüketiciler hem de sektör paydaşları için olumlu sonuçlanabilecek pek çok yenilik ve potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründe yer alması ile şeffaflığın artması, merkeziyetsiz yapı sayesinde maliyetlerin düşmesi, dağıtık işlemler ile güvenliğin artması ve akıllı sözleşmeler ile pek çok yeniliğin kullanıcılara sunulabilmesi beklenmektedir. Hazırlanan bu rapor ile enerji sektörü özelinde blokzinciri teknolojisinin kullanım alanları ile bu teknolojinin kullanılmasının regülasyonel boyutları incelenmektedir. Bu kapsamda, ilk bölümde enerji sektöründe blokzinciri kullanım alanları (enerji ticareti, akıllı ev sistemleri, yeşil tarife & yenilenebilir enerji, şebeke yönetim sistemleri, e-mobilite vb.) öne çıkan örnekler ile gösterilmektedir. İkinci bölümde ise enerji sektöründe blokzinciri uygulanması konusunun regülasyon boyutu kapsamında özellikle uygulama alanında tecrübe sahibi ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından hayata geçirilen “sandbox (düzenleyici sanal alan)” uygulamaları incelenmiştir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Blokzincir Uygulamaları

Küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin geldiği nokta düşünüldüğünde, paydaşların ve toplumun beklentilerini karşılamak öncelikle geniş ve karmaşık tedarik zincirlerinin doğru yönetimi ile mümkündür. Artan çevresel sorunlar ve maliyetler, sınırlı doğal kaynaklar, küresel ısınma, enerji kaynaklarının tükenmesi gibi sorunlar şirketlerin tedarik zincirlerinde çevresel ve sosyal riskleri değerlendirmesini ve önlem almasını hayati kılmıştır. Özellikle pandeminin tedarik zincirleri üzerindeki yıkıcı etkisi görüldükten sonra, iklim krizinin etkilerinin de öne çıkmasıyla tedarik zinciri ağlarında sürdürülebilir bir yaklaşımın izlenmesi zorunluluk haline gelmiş, rekabet açısından firmaları daha sürdürülebilirlik odaklı, şeffaf ve analitik çözümlere yöneltmiştir. Blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri boyunca sağladığı şeffaflık ve izlenebilirlik sayesinde kaynak kullanımı daha verimli hale gelirken, karbon emisyonlarının azaltılmasında da kuruluşlara gerçek veriyi sunmaktadır. Bunun yanı sıra tedarik zinciri sırasında ortaya çıkan atıkların yönetimi, döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, hammadde ya da ürün nakliyesinde yaşanan sorunlar akıllı anlaşmalarla giderilerek ulaşım maliyeti ve süresi azaltılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi

Yasal düzenlemeler, merkeziyetçi bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Oysa blokzincir teknolojisinin temel unsurları arasında yer alan dağıtık ağ yapısı ile blokzincir üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlere ait kayıtlar, tek bir merkezde tutulmak yerine, bir ağ yapısı üzerindeki her bir katılımcıya eşlenik olarak dağıtılmakta ve böylece veri sorumlusu gibi ara aktörler ortadan kaldırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu teknoloji merkeziyetsiz bir yapı üzerine kurulmuştur. Temelde yaşanan bu zıtlık, blokzincir teknolojisi ile kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemeler arasındaki tansiyonu yükseltmektedir. Bu kapsamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzincir Teknolojisi Raporu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü hükümleri bakımından blokzincir teknolojisinin incelenmesi, uyuşmazlık noktalarının tespiti ve mevcut gelişmeler ışığında sunulan çözüm önerilerinin derlenmesi amaçlanmaktadır.

"Yeni Ticaret Biçimleri: Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) Üzerine Değerlendirme"

Dijital Paralar yakın gelecekte küresel finans ve ticaret sistemlerinde birçok fayda sağlayabilirler. Özellikle sınır ötesi ödemelerde, kara paranın aklanması suçu ile mücadelede, akıllı kontrat üzerinden kullanım koşullarının önceden belirlenmesi ve Merkez Bankaları arasındaki mahsuplaşma işlemlerinde operasyon modellerini yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilir. Şeffaflığın önemli olduğu alanlarda büyük kolaylıklar sağlayabilirler. Ülkemizde de dijital bankacılığın ve finansal ödeme araçlarının gelişimi için blok zinciri teknolojisindeki AR-GE faaliyetlerini yakından incelemek ve destek olmak adına hazırladığımız bu raporda, kuruluşların blok zinciri, kripto paralar ve dijital paralar hakkında en son bilgi ve farkındalığa sahip olmaları için incelemelerimizi çeşitli başlıklar altında derledik..."

DAO - Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon

Blokzinciri teknolojisi tarihte ilk kez güveni bireylerden ve kurumlardan alarak algoritmalara emanet etti. Kodların kanun olduğu bu yeni dünyada, sarsılamaz ve istismar edilemez güven ilişkilerinin kurulabilme ihtimali dahi bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) kavramı bu noktada ortaya çıkıyor ve yeni bir yönetişim modelini bizlere sunuyor. Teoride DAO’lar iş modellerini ve hatta devletlerin işleyişini yeniden şekillendirerek dünyanın geleceğini değiştirebilecek güce sahip ancak pratikte yaşanan pek çok hadise bize gösteriyor ki daha kazanılması gereken çok tecrübeler, arşınlanması gereken uzun yollar var. Elinizdeki rapor Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR) literatüre kazandırdığı sayısız çalışmalardan birisi. Pek çok üyemizin çabası ve katkısı ile BCTR On- Chain Çalışma Grubu çatısı altında hazırlandı ve en temel düzeyden başlayarak, okuyucusunu DAO kavramı ile alakalı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Ülke Genelinde Uygulanabilir Enerji Sektörü Blockchain Kullanım Alanları, Avantajlar ve Riskler

Kamu hizmeti sağlayıcılarından, çok uluslu petrol ve gaz işletmelerine kadar uzanan birçok enerji şirketi Blockchain teknolojisinin sektörlerindeki dönüştürücü etkisinin farkına varmaya başlamıştır. Enerji endüstrisi son yıllarda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve akıllı ölçüm cihazları gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile hızlı bir değişim sürecinin içine girmiş durumdadır. Endüstriyi değiştirecek ve yeni iş modelleri yaratacak bir sonraki değişimin ise blockchain teknolojilerinin kullanılmasıyla başlayacağı öngörülmektedir. Akıllı sözleşmeler ve farklı sistemlerin entegrasyonu enerji sektöründeki dönüşümün bir sonraki adımı olabilir.

Kripto Varlıkların Vergi - Muhasebe ve Denetim Yönünden İncelenmesi (Aralık 2021)

Bu rapor çalışmasında kripto varlıkların vergi, muhasebe ve denetim yönünden; yurtdışı uygulamalar, uluslararası kuruluş raporları, normatif ve pozitif açıdan ele alınmış, dünya ülkelerinin konuya ilişkin arayışlarından kaynaklı düzenleme farklılıkları da göz önünde bulundurularak, konuya ilişkin daha orta ve uzun vadeli stratejiler bakımından etkin olabilecek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede ulaşılan sonuçlar ve önerilerimiz, ilgili bölümlerin sonunda detaylı bir şekilde belirtilmekle birlikte, Raporumuzun “V –Genel Değerlendirme” bölümünde de geniş bir şekilde özetlenmiştir.

Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleri

Bu raporun hazırlanma sürecinde; dünya genelinde bu teknolojiye daha hızlı adapte olunması nedeniyle yabancı birçok kaynaktan yararlanılmış olup, okuyucularımızın blokzinciri teknolojisinin enerji alanındaki güncel gelişmeleri ve gelişime açık alanları hakkında bilgi birikimlerini artırmaları amaçlanmıştır.

Rapor çalışmasında blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründeki kullanım alanları, uygulama örnekleri ile DeFi, IoT gibi dikeylerdeki örnekler ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Ülkemizde Blokzincirin Uluslararası Ticarette Kullanımına Yönelik Çalışma Raporu ve Politika Önerileri

Bu rapor çalışmasında uluslararası ticaretin gerçekleşmesini sağlayan nakliye belgeleri, fatura, dolaşım belgeleri, akreditif ve garantiler, ödeme sistemleri ve nakliye sigortası alanlarında konunun uzmanlarınca tek tek ülkemizde neler yapılabileceğine dair incelemeler yapıldı.

Bu amaçla, raporun her bir başlığında hali hazırda yaşanan sorunlar, blokzincirin sunduğu değer önerisi, yaygınlaşmasının önündeki engeller ve ülkemize has çözüm önerileri ve yol haritası etraflıca ele alınmıştır.

Akıllı Sözleşme

Akıllı sözleşmeler 1990’ların başında icat edildiği dönemde geleneksel ve hukuki anlamda “sözleşme” işlevini yerine getirme amacıyla yaratılmamışsa da bugünün gereklilikleri ve hızla gelişen Blokzincir teknolojisiyle tarafların anlaşmalarını otomatikleştirme yolunu açmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel sözleşmelerin yaratılması ve yürütülmesindeki pek çok süreç ortadan kalkmakta; oldukça şeffaf ve net bir işlem süreci oluşmaktadır. Ancak temelde bilgisayar kodlarından oluşan akıllı sözleşmelerin, doğal bir dilde yazılmış olmaması ve hukuki niteliğinin belirsiz olması, bu teknolojinin regüle edilmesi, doğru şekilde kullanılması ve kullanıcıların (tarafların) korunması yönünden tartışmalara yol açmaktadır.

Akıllı Sözleşmeler Raporu, akıllı sözleşme teknolojisinin teknik açıdan daha iyi anlaşılması ve hukuki yönden kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için uzman bakış açıları ve yapıcı tartışma noktaları sunmakta, akıllı sözleşmelerin hukuki niteliğinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler içermektedir.

Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri

Bu çalışma blok zinciri teknolojisinin uluslararası ticaret bağlamında analizini içermektedir. Tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret için sekiz kullanım durumunda blok zinciri geliştirme ve uygulamalarının potansiyel etkilerini analiz etmektedir. Ayrıca mevcut yasal çerçeve ve mevcut girişimlerin bir analizini de ortaya koymaktadır.

Bu analize dayanarak ve ilgili kuruluşların geniş bir istişaresinin ardından çalışma, uluslararası ticaret belgeleri ve süreçlerindeki çeşitli zorlukları tanımlamakta ve Avrupa Parlamentosu için bir dizi politika seçeneği ortaya koymaktadır.

Vergi - Muhasebe ve Denetim Açısından Kriptoparaların İncelenmesi (Haziran 2020)

Blok zincir altyapısı üzerinde ilk olarak Bitcoin ile ortaya çıkan ve daha sonra çeşitli dönüşümlerle farklı para birimlerine ayrışan, genel adıyla kriptoparalar, içinde bulunduğumuz koşullarda giderek daha yaygın kabul gören bir pozisyona gelmiştir. Sadece bireysel değil aynı zamanda kurumsal kullanıcıların da hem yatırım hem de ticari işlemlerinde kullanmaya başlamasıyla birlikte, kriptoparaların vergilendirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine yönelik tartışmalar da gündemde yerini almaya başlamıştır.

Kriptoparalar;
>>Blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenilirlik, kolaylık, aracısız hizmet, maliyet avantajları ve blokzincir teknolojisi çevresinde yapılanan yeni iş ve yatırım modelleri,
>>Geleneksel para ve bankacılık sistemine alternatif, yeni yatırım aracı olma yolundaki ilerlemeleriyle de
>>Ülke ekonomilerinde önemli etkiler yapabilecek yeni ve tanımlanması gereken varlıklar konumundadır.

Kriptopara ve ICO

Tüm sektörlerin hızla dijitalleştiği günümüzde, ürün ve hizmet sağlayıcıların sunduğu çözümlerin geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi ihtiyacı, farklı alternatiflerin üretilmesini sağlamıştır. 2008 yılında bir ödeme yöntemi ve para birimi olarak önerilen Bitcoin ve bu sistemin temelini oluşturan blokzinciri (Blockchain) son yıllarda neredeyse tüm sektörlerde blokzinciri tabanlı ürün ve hizmetlerin hayata geçmesine zemin hazırlamıştır.

Paranın dijital halini daha da ileriye taşıyan kriptoparalar; veri saklama ve taşıma işini, daha önce olmadığı kadar güvenilir bir hale getiren blokzincir; hukuki sözleşmelerin dijital versiyonları olarak kabul edilmeye aday gösterilen akıllı sözleşmeler; projelerin fon toplamak için ürettiği jetonları halka arz ettiği ICO’lar (Initial Coin Offering) ya da şirketlerin hisselerini dijital olarak dağıtabildiği STO’lar (Security Token Offering) yakın dönemde ilgi gören ve merak edilen konular arasına girdi. Bu raporda, kriptoparaların, ICO ve STO’ların hukuki durumları, nelere çözüm sundukları ve bu çözümlerin sunduğu avantajlar ve dezavantajlar ele alınmış olup dünyada kriptopara ekosisteminin uyguladığı regülasyonlar incelenerek, Türkiye’de yapılması beklenen yasal düzenlemeler için öneriler ve Türkiye ekonomisi için yarattığı fırsatlar tartışılmıştır.

KVKK ve Blokzinciri Teknolojisi

Kişisel veriler de dahil ağ̆ üzerinde tutulan veriler blokzinciri teknolojisinin temel bileşenlerinden birini oluşturmakta olup; söz konusu teknoloji bu bakımdan, son zamanlarda kişisel verilerin korunması mevzuatına dair yapılan çalışmaların önemli konularından birini oluşturmakta ve zaman zaman sert eleştiri oklarının da hedefi olmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “KVKK ve Blokzinciri Teknolojisi” raporu, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü hükümleri bakımından blokzinciri teknolojisinin incelenmesi, uyuşmazlık noktalarının tespiti ve mevcut gelişmeler ışığında sunulan çözüm önerilerinin derlenmesi amaçlanmaktadır.

Açık Veri

Dijitalleşme, yeni teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak iş modellerinin değişmesi sebebiyle, veriler ve dolayısıyla veriye dayalı ekosistemler odak noktası haline gelmiştir. Verinin küresel ekonominin yeni sermayesi olarak görülmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de “Açık Veri”dir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde veriler halka açık olarak sunulmaktadır. Açık Veri; son kullanıcılar, özel sektör ve kamu sektörü açısından büyük kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Açık Veri” raporu, açık verinin faydalarını, etkilerini, dünyadaki durumunu ve stratejileri ele almaktadır.

Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması

Blokzinciri teknolojisi gün geçtikçe daha fazla sektörde ve ülkede yoğun bir şekilde kullanılarak sayısız uygulamanın ve projenin doğmasını sağlamıştır. Ancak, blokzinciri tabanlı bu uygulamaların çeşitli sektörlerde ve ülkelerde tasarlanması ya da hayata geçirilmesi aynı zamanda yepyeni bir dilin ve hatta dillerin ortaya çıkmasına, benzer işlemler için farklı terimlerin kullanılmasına veya aynı terimlerin farklı anlaşılmasına sebep olmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması” raporu, blokzinciri terminolojisine ait kavramların açıklamaları ile beraber Türkçe karşılık önerilerini sunmaktadır.

Blockchain için Kavramsal Mimari

Blockchain temelli kullanım senaryolarının daha fazla yaygınlaşmasındaki en önemli engeller arasında bu yeni teknolojinin gerek olgusal karakteristiklerinin yeterince anlaşılamaması ve gerekse de gündeme gelişinin bu teknolojinin bir uygulaması ile oluşunun yarattığı karmaşa gösterilebilir. Bu sorunu aşmada öncelikle Blockchain’i bir çözüm olarak görmek ve sonrasında da bu çözüm için stratejileri ve alternatifleri ortak bir çerçeve üzerinden değerlendirebiliyor olmak faydalı olacaktır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blockchain için Kavramsal Mimari” raporu, blockchain için referans mimari tanımı yapmak üzere hazırlanmıştır.

Dijital Kimlik

İnsanlar doğdukları andan itibaren kendilerini tekil olarak tanımlayacak kimlik bilgilerine sahip olurlar ve bu bilgilere zaman içerisinde yenilerini eklerler. Günümüzde farklı amaçlar için üretilen farklı kimliklerin de sayısı artarken, bu kimliklerin doğrulanması ve amaçlarına uygun yetkilendirilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik” raporu, kimliklerin dijitalleştirilmesi ve yönetilmesi için blokzinciri teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve kullanılabileceğini ele almaktadır. Raporda dijital kimlik projeleri için önerilen temel prensip ve bileşenlere yer verilmiştir.

Tedarikçi Tanıma Platformu

Verimli bir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin daha iyi hizmetler sunarken maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Bunların anahtarı başarılı bir taşımacılık, depolama, envanter yönetimi ve aksaklık yaşatmadan gerçekleştirilen ödemelerdir. Ancak bunları başarmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri süreçler boyunca farklı engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu” raporu, blokzinciri teknolojisinin tedarik zinciri sürecindeki temel ihtiyaçlarından birisini ele almak üzere hazırlanmış bir proje modeli önermektedir.

Dünyada Blokzinciri Regülasyonları

Günümüzde akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasındaki aktörlere kadar çeşitli disiplinlerden araştırmacı ve uygulayıcılar, blokzinciri teknolojisinin hayatımıza devrim niteliğindeki hızlı girişini ve etkilerini konuşmakta ve tartışmakta; genel olarak yeni teknolojilerin insan hayatına getireceklerine hazır olmak amacıyla mevcut ve potansiyel durumları incelemekte, değerlendirmekte ve bunlara karşı aksiyon planı hazırlamaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu ilişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dünyada Blokzinciri Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri” raporu, kapsamlı bir çalışma ile dünya çapındaki düzenlemeleri özetlemektedir.